Proiect nr. 72142 din 18.10.2023 – atestare apartenenta domeniul privat comuna Dumbravita renuntare drept propriatate pentru drum si spatii verzi

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2023/10/Proiect-nr.-72142-din-18.10.2023-atestare-apartenenta-domeniul-privat-comuna-Dumbravita-renuntare-drept-propriatate-pentru-drum-si-spatii-verzi.pdf

Proiect nr. 72142 din 18.10.2023 - atestare apartenenta domeniul privat comuna Dumbravita renuntare drept propriatate pentru drum si spatii verzi