231. PR. NR. U 302-2014 P.U.Z ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE DUMBRAVITA, PAPP ANA, DASCAL BOGDAN SI OANA

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/P.U.Z-DUMBRAVITA_compressed-17.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-1-31.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-2-31.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-3-30.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-4-31.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-5-31.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-6-30.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-7-31.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-8-31.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-9-31.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-10-28.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-11-26.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-12-26.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-13-25.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-14-25.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-15-26.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-16-21.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-17-17.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-18-17.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-19-14.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-20-13.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-21-11.pdf