228. VOL.II PR. NR.125-2014 P.U.Z EXTINDERE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE GYORFI TIBOR SI EMIL

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/P.U.Z-DUMBRAVITA-13.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-1-28.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-2-28.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-3-27.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-4-28.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-5-28.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-6-27.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-7-28.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-8-28.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-9-28.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-10-25.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-11-23.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-12-23.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-13-22.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-14-22.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-15-23.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-16-18.pdf