221. VOL.I 9.26-131-2013 P.U.Z ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE SC M.G.R COMPANY SRL, MARCOVICI OVIDIU SI SORINA

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/P.U.Z-DUMBRAVITA_compressed-11.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-1-22.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-2-22.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-3-21.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-4-22.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-5-22.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-6-22.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-7-22.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-8-22.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-9-21.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-10-19.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-11-17.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-12-17.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-13-16.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-14-16.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-15-18.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-16-13.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-17-11.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-18-11.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-19-8.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-20-8.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-21-6.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-22-7.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-23-7.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-24-7.pdf