213.A PR. NR. 95-2011 P.U.Z DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE LUCA PETRU, JUDE CRISTIAN

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/P.U.Z-DUMBRAVITA_compressed-6.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-1-13.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-2-13.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-3-12.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-4-13.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-5-13.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-6-13.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-7-13.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-8-13.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-9-12.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-10-12.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-11-11.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-12-11.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-13-11.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-14-11.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-15-13.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-16-9.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-17-9.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-18-9.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-19-6.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-20-6.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-21-4.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-22-5.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-23-5.pdf

https://primaria-dumbravita.ro/wp-content/uploads/2022/09/plansa-24-5.pdf