Primaria Comunei Dumbravita

Pagina oficiala a Primariei Comunei Dumbravita jud. Timis

Buletine informative

a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității și instituției publice:

 Legea nr. 215/2001 a administației publice locale;
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (republicată);
 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (republicată);
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului;
 Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
 HG nr.1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;
 OG nr.81/2003 privind evaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
 HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ–teritoriale;
 Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuință trecută în proprietatea statului;
 Legea nr. 114/1996 privind legea locuinței, actualizată și republicată;
 O.G. nr.40/1999 privnd protectia chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe;
 Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989;
 O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
 HG nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002;
 Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice;
 Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
 O.G.nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice:

HCL nr. 204/2011 – Regulamentul intern și Regulamentul de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Dumbravita, jud. Timis
Organigrama.

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției sau autorității publice:

Primar – Horia Bugarin
– telefon: 0256 21 42 72 ; adresă e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro;

Viceprimar – Sergiu-Dorin Grui

Secretar – Roșian Mitrovici Marius

Numele și prenumele funcționarilor responsabile cu difuzarea informațiilor publice:  Buta Artemia Cornelia – conform dispozitiei Primarului cu nr. 08/25.04.2019

d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice:

Primăria Comunei Dumbravita, Dumbravita – Str. Petofi Sandor nr.31, cod postal 307160, jud. Timis
Telefon: 0256-214272 ; Fax: 0256-401095
E-mail: contact@primaria-dumbravita.ro
www.primaria-dumbravita.ro

Program cu publicul:

   Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură (camera 1)
Luni, Marti, Miercuri si Vineri: 08:30 – 16:30
Joi : 08:30 – 18:30

   Serviciul Taxe și Impozite
Luni , Marti si Miercuri: 08:00 – 15:00

Joi: 08:00 – 17:00
Vineri: 08:00 – 13:00

 e) Audiențe:

    Program de audiențe (on-line):
Primar Horia Bugarin :  Joi: 17:00 – 18:00

Înscrierea pentru audiențe se face la Serv.Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură, camera:1, telefon: 0256-214272.