Primaria Comunei Dumbravita

Pagina oficiala a Primariei Comunei Dumbravita jud. Timis

Buletine informative

a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității și instituțiilor publice:

 Legea nr. 215/2001 a administației publice locale;
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (republicată);
 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (republicată);
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului;
 Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
 HG nr.1091 / 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
 Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionării, constituirea de garanții și răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;
 OG nr.81 / 2003 privind evaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
 HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative – teritoriale;
 Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuință trecută în proprietatea statului;
 Legea nr. 114/1996 privind legea locuinței, actualizată și republicată;
 OG nr.40 / 1999 privnd protectia chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spații cu destinație de locuințe;
 Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989;
 OG nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
 HG nr.955 / 2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71 / 2002;
 Legea nr.51 / 2006 serviciilor comunitare de utilități publice;
 Legea nr.273 / 2006 privind finanțele publice locale;
 OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituțiilor publice:

HCL nr. 204/2011 – Regulamentul intern și Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Dumbravita, jud. Timis
Organigrama .

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituțiilor sau autorităților publice:

Primar – Horia Bugarin
– telefon: 0256 21 42 72; adresă e-mail: contact@primaria-dumbravita.ro ;

Viceprimar – Sergiu-Dorin Grui

Secretar – Ramona-Diana Marinchi

Numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice conform L544/2001: Buta Artemia Cornelia – conform dispozitiei Primarului cu nr. 25.04.2019

d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituțiilor publice:

Primăria Comunei Dumbravita, Dumbravita – Str. Petofi Sandor nr.31, cod postal 307160, jud.
Telefon Timis : 0256-214272; Fax: 0256-401095
E-mail:  contact@primaria-dumbravita.ro
www.primaria-dumbravita.ro

Program cu publicul:

   Ghiseul Unic 
Luni, Marti, Miercuri: 08:00 – 16:00
Joi: 08:00 – 18:00
Vineri: 08:00 – 14:00

   Casieria
Luni, Marti, Miercuri: 08:00 – 15:00
Joi: 08:00 – 17:00
Vineri: 08:00 – 13:00

 e) Audiențe:

    Program de audiențe (on-line):
Primar Horia Bugarin: Joi: 16:00 – 18:00

Înscrierea pentru audiențe se face la adresa de e-mail  contact@primaria-dumbravita.ro