privind înfiinţarea serviciului de iluminat public şi de alimentare cu energie electrică în cadrul Consiliului Local Dumbrăviţa

HOTĂRÎREA privind înfiinţarea serviciului de iluminat public şi de alimentare cu energie electrică în cadrul Consiliului Local Dumbrăviţa Consiliul local Dumbrăviţa; Având în vedere referatul prezentat de Szilagyi Geza-primar cun privire la înfiinţarea serviciului public şi de alimentare cu energie electrică; Avînd în vedere avizul comisiilor economice şi de urbanism din cadrul Consiliului local Dumbrăviţa; In conformitate cu Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală; In temeiul Ordonanţei nr. 42 din 30 ianuarie 2003, reactualizată privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public şi a H.G. nr. 1561/23.09.2004 privind aprobarea Regulamentului Cadru al serviciilor de iluminat public; În conformitate cu art.38, alin. 2 litera „g” şi art. 46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală HOTĂRĂŞTE: ART.1. Se aprobă înfiinţarea serviciului de iluminat public şi de alimentare cu energie electrică în cadrul Consiliului Local Dumbrăviţa. ART.2.Gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin gestiune directă. ART.3. Prezenta hotărîre se comunică: – Prefecturii Judeţului Timiş – Consiliului local Dumbrăviţa – Serviciului finanţe-contabilitate al Primăriei Dumbrăviţa – Afişaj